Mediation experts

Лесни решения за всеки

Нашата мисия е чрез процедура по медиация да предоставим бързо и компетентно съдействие при разрешаване на спорове и предотвратяване на различни видове конфликти. Ние от Mediation Experts сме регистриран и независим експерт – медиатор в София, както и регистриран медиатор в Добрич. Ние сме професионалисти при решаване на конфликти чрез процедура по алтрернативно решаване на спорове. Стремим се да търсим постоянно нови и по-добри решения, за да сме по-полезни на нашите бизнес и индивидуални клиенти. Едно от новите решения, които вече предлагаме на нашите клиенти е процедура по онлайн медиация достъпна от всяка точка на света.

Кои сме ние и защо трябва да избереш нас за свой медиатор в случай на възникнал спор?

Mediation experts

Практиката ни, като независим медиатор в София,  както и независим медиатор в Добрич, формира нашите познания за медиацията. Винаги трябва да знаете, че никога не е твърде късно да се прибегне към процедура по медиация. Опитът ни е убедил, че медиацията е алтернативата на всеки конфликт, защото тя спестява време, усилия, средства и не на последно място изключително голям брой негативни емоции, които се свеждат до минимум при решаване на спорве чрез медиацияМедиацията е една малка стъпка, която има огромен ефект върху трайното решаване на конфликта. Ако Ви е необходимо благоразумно решение, което е  да бъде също така бързо и икономично, ако е изключително важно за Вас да запазите отношенията си, предпочитате сами да определите решението по спора, вместо да предоставите това на друг, тогава именно медиацията е най-подходяща за Вас. Ние ще Ви помогнем да оцените последиците от конфликта, в случай, че той бъде разрешен и в случай, че не се намери решение за него. Като професионалисти се стремим да се развиваме всеки ден. Вие сте тези, които знаете какво искате, а ние ще Ви покажем как да го постигнете. Колко струва процедурата по медиация може да разберете от нашата тарифа за мадиация. Важно е да знаете, че ние сме гъвкави, отворени и предприемчиви, защото растем и се развиваме заедно с Вас.

Доброволност – Процедурата по медиция започва и продължава само докато двете страни са съгласни, като всяка една от страните е свободна да се оттегли от процедурата винаги когато прецени;

Равнопоставеност – Страните са равнопоставени и имат равни права и възможности за участие в процеса на медиация;
 
Неутралност – Медиаторът винаги е неутрален и той гарантира еднакво отношение към страните по спора. Никога не налага решение на спора, като всички въпроси в процедурата по медиация се уреждат по взаимно съгласие на страните;
 
Безпристрастност – Медиаторът не проявява пристрастност. Той подписва и представя на страните декларация за безпристрастност;
 
Поверителност – Медиаторът не може да съобщава информация, която е предоставена от една от страните по спора,  на другите страни в процедурата, без изричното съгласие на страната, което е предоставила информацията. Страните в процедурата  по медиация са длъжни да пазят в тайна всички факти и обстоятелства, с които са се запознали в хода на самата процедура по медиация;

Доброволна процедура – Бариерите в комуниакцията са естествено и често срещано явление, което неминуемо съпътства общуването на всички ни. Ето защо медиацията винаги започва по взаимно съгласие,  на страните и продължава докато те са съгласни, като основната и мисия е да улеснява ефективната комуникация помежду им;

Контролирана от страните – Страните контролират спора и най-важното изхода от него. Те сами решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на своите интереси. По този начин се подпомага намирането на взаимноизгодни устойчиви решения;

Бърза – Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи обаче може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните;

Икономична – Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура;

Поверителна – Всички факти и обстоятелства, които са станали известни на участниците в хода на процедурата по медиация са поверителни. Поверителността е гарантирана чрез задължението на всички участници да спазват поверителност;

Запазва и подобрява отношенията между страните – Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението, да се справят с емоциите си и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси. Неутрализира враждебността и трансформира предизвикателствата на конфликта във възможности за позитивна промяна. Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време;

Печеливша – В Медиацията и двете страни печелят  тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им;

Помага за постигането на желаните бизнес резултати – Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения  да осъществят в срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на осуетени сделки, да избегнат загуби;

Станимир Стоянов, Mediatoin Experts, Медиатор в София, Медиатор в Добрич, процедура по медиация,

Станимир Георгиев Стоянов – Консултант, Юрист и Медиатор. Част от екипа на Mediation Experts, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието в България, практикуващ медиатор в София, както и практикуващ медиатор в Добрич, както и онлайн медиация.

Станимир Стоянов, Mediatoin Experts, Медиатор в София, Медиатор в Добрич, процедура по медиация,

Станимир Стоянов – Юрист и Медиатор вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на Правосъдието в България

120+

Успешни медиации

130+

Доволни клиенти

2

Офиса в страната

5+

Екип

Защо процедурата по медиацията е толкова ефективна?

Доброволна процедура

Процедурата по медиция започва и продължава само докато двете страни са съгласни, като всяка от страните е свободна да се оттегли когато пожелае;

Контролирана от страните

Страните контролират спора и изхода от него, като сами определят приоритетите си. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си. По този начин подпомага намирането на взаимноизгодни устойчиви решения;

Бърза

Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда, както и в удобно за страните време. Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните;

Икономична

Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура;

Поверителна

Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност и да не разкриват информация, както на трети лица, така и на останалите участници в процедурата;

Запазва и подобрява отношенията между страните

Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението, да се справят с емоциите си и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси. Неутрализира враждебността и трансформира предизвикателствата на конфликта във възможности за позитивна промяна. Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време;

Печеливша

Страните сами контролират резултата от процедурата. В Медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им. Медиацията е процедура, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна;

Помага за постигането на желаните бизнес резултати

Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на осуетени сделки, да избегнат загуби;

Нашите успехи като медиатор

Меадиация, медиатор в Добрич, медиатор в София, меадиация в Добрич, медиация в София, решаване не спорове

Вписване в Единен регистър на медиаторите

От месец Август 2021 год. сме вписани в Единният регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието в България, като практикуващ медиатор в София и практикуващ медиатор в Добрич

Меадиация, медиатор в Добрич, медиатор в София, меадиация в Добрич, медиация в София, решаване не спорове

Вписване в IMI

От месец Август 2021 год. сме вписани в регистъра на IMI и притежаваме международно признат статус на IMI Qualified Mediator.

Меадиация, медиатор в Добрич, медиатор в София, меадиация в Добрич, медиация в София, решаване не спорове

Членство в CEAМ

От месец Декември 2021 год. сме вписан медиатор в European Centre of Arbitration and Mediation към European Court of Arbitration

По какви спорове ние от Mediation Experts бихме могли да ви съдействаме:

Станимир Стоянов, Mediatoin Experts, Медиатор в София, Медиатор в Добрич, какво е медиация, кога е приложима медиация, защо да използваме медиация, ролята на медиатора, процедура по решаване на спорове

Семейни спорове

Ще ви съдействаме да уредите родителските права, местоживеенето на децата, режима на лични отношения с децата, издръжката, ползването на семейното жилище, ползването на фамилното име след брака, както и всички други последици от развода или раздялата. Медиацията по семейни въпроси е много ефективен алтернативен извънсъдебен способ за разрешаване на вашите правни и неправни семейни спорове.

Dispute resolution in Bulgaria, Mediator in Bulgaria, Mediation in Bulgaria, Mediator in Sofia, Mediation experts in Bulgaria

Спорове между наследници

Ще ви съдействаме да уредите всички спорни въпроси касаещи делбата на наследството. Медиацията е идеален способ за решаване на подобни спорове, като при нея Вие държите решението в ръцете си.

Dispute resolution in Bulgaria, Mediator in Bulgaria, Mediation in Bulgaria, Mediator in Sofia, Mediation experts in Bulgaria

Спорове за недвижими имоти

Ще ви съдействаме за преодоляване на предизвикателствата свързани със споровете за недвижими имоти. Воденето на съдебен процес ще ви коства много нерви, а понякога дори и здравето. Тъй като медиацията е много по-бърза и по-евтина от съдебния процес, тя слага край на несигурността на съдебните спорове, продължителното безпокойство и огромните разходи.

Решаване на спорове чрез медиация, алтернативно решаване на спорове, спор, решаване на конфликти, посредничество при решаване на спорове

Медиация в организации

Ще ви подпомогнем при преодоляването на конфликтите възникнали в екипа на организацията Ви. Процедурата по медиация в екипа е ефикасен метод за потушаване на конфликти между служители в организацията Ви.

Медиация в България, Медиатор в София, Медиатор в добрич, лесно и бързо решаване на спорове

Търговски спорове

Ще ви съдействаме да запазите добри отношения със своите бизнес партньори и да разговаряте в защитена среда за преодоляването на всички пречки по изпълнението на вече поети и бъдещи ангажименти. Бизнес медиацията е процедура за извънсъдебно разрешаване на правни и неправни спорове, възникнали в отношенията с друга страна, съдружник или между бизнес партньори.

Dispute resolution in Bulgaria, Mediator in Bulgaria, Mediation in Bulgaria, Mediator in Sofia, Mediation experts in Bulgaria

Договорни спорове

Това е единствената процедура, в която Вашите бизнес интереси ще бъдат защитени 100%, а поверителността гарантирана.

Dispute resolution in Bulgaria, Mediator in Bulgaria, Mediation in Bulgaria, Mediator in Sofia, Mediation experts in Bulgaria

Застрахователни спорове

Ще ви съдействаме за намиране на допирни точки между застрахователя и застрахованото лице.

Станимир Стоянов, Mediatoin Experts, Медиатор в София, Медиатор в Добрич, процедура по медиация,

Спорове за интелектуална собственост

Ще Ви подпомогнем пру изясняване на спецификата на обектите на интелектуална собственост и спорове за авторски права.

Как протича процедурата при медиатор?

1
Начало

За да стартирате процедурата по медиация е достатъчно да се свържете с нас. Това може да направите като посетите наш медиатор в Добрич или  медиатор в София, изпратите съобщение чрез контактната ни форма в сайта ни, както и по имейл или по телефон. Ние постоянно търсим нови и по-добри решения, за да сме по-полезни на Вас и Вашия бизнес. Веднага щом получим искането Ви ние ще се свръжем с Вас.

2
Свързване с другата страна

След като получим Вашето искане за провеждане на процедура  по медиация, ние ще се свържем с другата страна по дадения спор, за да й предадем поканата за доброволно разрешаване на спора чрез медиация, освен това ние ще и разясним и основните предимствата и удобствата на участието в процедурата и не на последно място ще потърсим съгласието й за провеждане на процедрута по медиация. Нашата практика е да изпращаме на другата страна писмена покана със срок за отговор (в зависимост от случая  максимум до 5 работни дни), която разбира се е придружена с подаденото от Вас заявление. Освен изпратената писмена покана, ние ще се свържем с другата страна и по телефон или имейл,  за да уговорим последващите дейнствия в процедурата по медиация.

3
Съгласие на другата страна

Ако другата страна по спора също даде съгласието си да участва в медиация, се организира първата среща. Ако не се съгласи, процедурата по медиация не започва и приключва до тук.

4
Организационни действия преди първата среща между страните и медиатора

След съгласието на втората страна за участие в медиация, ще получите уведомление от нас относно провеждането на първата среща - дата и място, кой ще участва. Също така ще получите и повече информация относно Закона за медиацията, Правила за медиация, както и нашата Тарифа за таксите за медиация.Преди срещата страните могат да бъдат поканени от медиатора да представят кратко становище по спора и евентуални съпровождащи документи в определен от него срок (обикновено 2-3 работни дни преди първата среща по медиация). Те имат за цел запознаването на медиатора със случая. Изпращащата страна изрично уточнява дали становището и документите са предназначени само за медиатора или за медиатора и другата страна.

5
Плащане

Преди провеждането на първата среща се извършва плащане за провеждането на медиацията- съгласно Тарифата ни за медиация. Точната сума за плащане и начинът на плащане се уточняват предварително, така, че да могат да бъдат взети предвид особеностите на вашия случай, и да получите максимална предвидимост на разходите за процедурата. Таксите могат да се поделят между страните или да бъдат заплатени по уговорка между страните.

6
Начало на първата среща

В началото на първата среща се подписва споразумението за медиация, ако то не е подписано още в етапа на организирането й. С него медиаторът и страните се съгласяват за провеждането на медиацията и определят условията за провеждането й. Освен това се подписва  и декларация за неутралност от медиатора, както и декларация за поверителност в случай, че в медиацията участват  трети лица.

7
Последващи срещи

След всяка среща медиаторът и страните се уговарят за дата на следваща среща, ако е необходима такава.

Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да отделят, което е добре да бъде предварително уточнено.

8
Приключване на процедурата по медиация

Ако бъде  постигнато споразумение, страните подписват спогодба. Медиаторът  не съхранява подписаната от страните спогодба, той няма ангажимент да я представя в съда. Това  задължение е на страните  по спора или адвокатите им. Независимо от резултата на процедурата по медиация, медиаторът отразява в своя регистър на медиациите датата и начина на приключването й, без подробности за съдържанието на спогодбата, като това действие удостоверява края на медиацията. Добра практика е след приключването на процедурата по медиацията, независимо от крайния изход, страните и медиаторът да се чуят по телефон или имейл, за да проверят за наличието на евентуални промени в ситуацията- например, ако не е била постигната спогодба, да се потърсят нови възможности за такава след преосмисляне от страните, а ако е била постигната споготба, да се обсъди напредъкът по изпълнението й.

Офиси в страната на Mediation Experts
Медиатор в София
Медиатор в Добрич

Офис на Mediation Experts в София
Медиатор в София

ул. "Маестро Кънев" № 54 А, 1618 София, България
тел.: +359 888 19 46 20

Офис на Mediation Experts в Добрич
Медиатор в Добрич

ул."Батак" № 2, 9300 Добрич, България
тел.: +359 888 19 46 20